Takemichi Co., Ltd.

3-18 Higashi 5-Chome article 28 North, Higashi-Ku
Sapporo-Shi,Hokkaido, 065-0028

T.011-753-9140

www.takemichi.co.jp